STATUT
FUNDACJI „IDEALNY CZYNNIK”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Idealny Czynnik”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Kurp Centrum Biznesowe Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 65-140, ul. J. Kossaka 117 (NIP 929 18 40 582 REGON 080542262 KRS 0000390833), w imieniu której działa Piotr Dudziński zwanym dalej Fundatorem.

§2

Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszego Statutu. W sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 ze zm).

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
  2. Fundacja może tworzyć swoje oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.

§4

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może również prowadzić działalność poza jej granicami, o ile jest to niezbędne do realizacji jej celów.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§5

Celami Fundacji są:

 • Wspieranie działań organizacji harcerskich, młodzieżowych, a także innych organizacji pozarządowych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – działających w sposób zgodny z ideałami, jakie przyświecają wychowaniu młodego człowieka, na dobrego obywatela i chrześcijanina – w zakresie: finansowym, organizacyjnym oraz w realizowaniu
  przez nie swoich celów statutowych;
 • Pomoc młodym ludziom w zdobywaniu doświadczenia zawodowego oraz aktywizacja i wsparcie w otwieraniu własnych działalności gospodarczych.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie organizacji młodzieżowych, społecznych i pozarządowych poprzez:
  1. pomoc w pozyskiwaniu publicznych środków finansowych dla organizacji pozarządowych;
  2. prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i badawczej, oraz organizowanie konferencji i seminariów w aspekcie wspierania organizacji pozarządowych;
  3. promocję i organizację wolontariatu;
  4. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
  5. organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji i paneli nie mających charakteru kształcenia ustawicznego;
  6. udzielanie stypendiów osobom fizycznym lub darowizn i dotacji na rzecz osób prawnych realizujących w swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych Fundacji;
  7. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego;
  8. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ar. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zmianami).
 2. Pomoc w aktywizacji zawodowej młodych ludzi oraz pomoc w otwieraniu własnych działalności gospodarczych poprzez:
  1. zdobywanie środków na otwieranie działalności gospodarczych;
  2. działalność gospodarczą;
  3. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w tym rozwój przedsiębiorczości; prowadzenie zajęć i warsztatów w tym zakresie;
  4. udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej, intelektualnej osobom pragnącym rozpocząć prowadzenie własnej firmy, oraz pomoc w pozyskiwaniu środków na otwieranie nowych działalności gospodarczych;
  5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
  6. organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji i paneli nie mających charakteru kształcenia ustawicznego;
  7. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, a w tym rozwój przedsiębiorczości;
 3. Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, a w szczególności:
  1. organizowanie wycieczek, rajdów, wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  2. tworzenie placówek wychowawczych i szkoleniowych, w tym prowadzenie placówek dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży;
  3. profilaktyki z zakresu uzależnień, zapobieganiu przemocy;
  4. zajęć z zakresu turystyki, sportu, rekreacji, tradycji i kultury oraz promujących historię Polski.
 4. Organizowanie działań społecznych obejmujących w szczególności:
  1. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  2. służbę na rzecz bliźnich, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. zadania w zakresie ochrony przyrody, ekologii i edukacji zdrowotnej;
  4. działalność turystyczną i krajoznawczą;
  5. działania mające na celu pomoc rodzinie, w szczególności pomoc społeczną i materialną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  6. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  7. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  8. działalność charytatywną;
  9. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  10. wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego;
  11. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia;
  12. dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  13. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa oraz zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
  14. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  15. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  16. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej , pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej;
  17. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
  18. współpracę z Polonią i Polakami za granicą, w tym także promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

§7

Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarczą fundacja może prowadzić w zakresie:

 1. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91 Z)
  2. pozaszkolne formy edukacji (85.5);
  3. prowadzenie wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z);
  4. działalność wspomagającą edukację (85.60.Z)
  5. usługi noclegowe – pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z)
  6. działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
  7. prowadzenie świetlic, placówek dziennego pobytu (88.91.Z), klubów i przedszkoli (85.10.Z);
  8. pozostała działalność społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  (88.99.Z);
  9. prowadzenie portali internetowych (63.12.Z);
  10. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z);
  11. działalność restauracyjna i pozostałe placówki gastronomiczne (56.1)
  12. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)
  13. działalność wydawnicza (58)
  14. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.3)
  15. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
  wspomagającą (82.1)
  16. wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.1)

§8

Podjęcie działalności gospodarczej w określonym zakresie wymaga każdorazowo zgody Rady Fundacji.

§9

W zakresie niezbędnym do prawidłowego i sprawnego wykonywania celów statutowych, Fundacja może zatrudniać pracowników, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania. Z funduszu założycielskiego Fundator przeznacza na działalność gospodarczą kwotę 2.000 (dwa tysiące) złotych.

§11

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów;
  2. Dotacji i subwencji oraz grantów;
  3. Dochodów ze zbiórek publicznych;
  4. Dochodów z majątku Fundacji;
  5. Odsetek bankowych;
  6. Dochodów z działalności statutowej, z której tytułu Fundacja może pobierać opłaty;
  7. Dochodów z działalności gospodarczej.

§12

Wszystkie środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów statutowych lub dla prowadzenia działalności gospodarczej.

§13

Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§14

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

§15

Przedstawiciel Fundatora nie może być członkiem Zarządu Fundacji.

§16

Zarząd liczy od 3 do 7 członków. Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

§ 17

Zarząd powoływany jest na okres 2-letniej kadencji. Członek Zarządu może pełnić swoje funkcje przez więcej, niż jedną kadencję.

§ 18

Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:

 1. śmierci;
  2. rezygnacji;
  3. odwołania.

§ 19

Spadkobiercy członka Zarządu nie mogą wstąpić na jego miejsce.

§ 20

W razie ustania członkostwa w Zarządzie przed upływem jego kadencji przeprowadza się wybory uzupełniające. Kadencja wybranego w ten sposób członka Zarządu wygasa wraz z końcem kadencji całego Zarządu. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało mniej, niż 2 miesiące, chyba że względy szczególne, w tym niemożność prawidłowego i sprawnego działania Fundacji, przemawiają za przeprowadzeniem wyborów.

§ 21

Członek Zarządu, który zrezygnował z zasiadania w Zarządzie może zostać członkiem Rady Fundacji o ile nie spowoduje to przekroczenia statutowej liczby jej członków. W przeciwnym razie złożenie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie oznacza rezygnację z działalności w Fundacji.

§ 22

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. W szczególności do zadań Zarządu należy:

 1. Ustalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych oraz regulaminów;
  2. Podejmowanie decyzji o przyjmowaniu spadków, darowizn nie przekraczających 10.000
  (dziesięciu tysięcy) złotych;
  3. Rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązań nie przekraczających 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych;
  4. Ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu;
  5. Zarządzanie majątkiem Fundacji;
  6. Podejmowanie działań dla realizacji celów Fundacji;
  7. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
  organów;
  8. Tworzenie i likwidowanie zespołów i innych jednostek organizacyjnych działających w ramach Fundacji;
  9. Sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych;
  10. Podejmowanie decyzji w aspektach prowadzenia działalności gospodarczych przez Fundację.

§23

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, zwołuje je Prezes lub Wiceprezes, przy czym wszyscy członkowie muszą być powiadomieni przynajmniej 7 dni przed.
  3. Posiedzenia zwoływane są poprzez zawiadomienie o ich terminie listownie. Dopuszcza się również inny sposób zawiadomienia (w tym telefonicznie oraz drogą elektroniczną), o ile adresat niezwłocznie potwierdzi dotarcie zawiadomienia.
  4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw.
  5. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu: Prezes, Wiceprezes lub Skarbnik oraz jeden członek Zarządu.

§ 24

 1. Rada Fundacji składa się z Zarządu oraz 2 do 4 członków, w tym przedstawiciela Fundatora.
  2. Odwołanie członka Rady będącego przedstawicielem Fundatora wymaga przedstawienia przez Fundatora w terminie 14 dni nowego kandydata na tą funkcję.

§ 25

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje wskutek:

 1. śmierci;
  2. rezygnacji;
  3. odwołania.

§ 26

Rezygnacja z członkostwa w Radzie Fundacji jest równoznaczna z rezygnacją działalności na rzecz Fundacji. Członkostwo w Radzie Fundacji nie jest dziedziczne.

§ 27

W przypadku ustania członkostwa w Radzie Fundacji wakujące miejsce może zostać uzupełnione przez osobę spoza Fundacji. Zgodę na przyjęcie nowego członka w poczet Rady wymaga jej zgody.

§ 28

Do zadań Rady należy:

 1. Zmiany statutu;
  2. Decyzja o przyjmowaniu darowizn i spadków przekraczających wartość 10.000 (dziesięciu
  tysięcy) złotych;
  3. Rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązań przekraczających wartość 10.000
  (dziesięciu tysięcy) złotych;
  4. Podejmowanie decyzji w aspektach prowadzenia nowych działalności gospodarczych przez
  Fundację.
  5. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Fundacji;
  6. Powołanie i odwołanie poszczególnych członków Zarządu Fundacji oraz członków Rady
  Fundacji nie będących w Zarządzie.

§ 29

 1. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
  2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, zwołuje je Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący Zarządu, przy czym wszyscy członkowie muszą być powiadomieni przynajmniej 14 dni przed. W pozostałym zakresie do zwoływania posiedzeń Rady stosuje się odpowiednio przepisy o Zarządzie.

§ 30

 1. Skład pierwszej Rady Fundacji powołuje Fundator w akcie prawnym o powołaniu Fundacji.
  2. Z powołanej przez Fundatora Rady Fundacji zostaje wybierany Zarząd zgodnie z zapisami Statutu.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 31

Fundacja nie może się połączyć z inną fundacją.

§ 32

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 33

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.


Statut fundacji do pobrania w formacie PDF.